Finansowa Analiza Wskaźnikowa

3.000,00

Arkusz wskaźnikowej analizy finansowej

Oferowany arkusz jest narzędziem niezbędnym do przeprowadzenia symulacji finansowej przedsiębiorstwa oraz weryfikacji aktualnego stanu kondycji finansowej. Odpowiednie wyliczenia jak i interpretacja wskaźników finansowych opiera się na danych pozyskanych z sprawozdania finansowego (Bilans i RZiS).

Wyliczone dane poza plikiem Excel są prezentowane na załączonej do produktu prezentacji MS Power Point.

Oferowany produkt zawiera w sobie wyniki trzydziestu wskaźników finansowych pochodzący z siedmiu obszarów takich jak:

  • Wskaźniki zyskowności
  • Wskaźniki płynności finansowej
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki sprawności działania
  • Wskaźniki rotacji
  • Wskaźniki należności
  • Wskaźniki zobowiązań

Za pomocą otrzymanych wyliczeń można scharakteryzować wiele ekonomicznych aspektów działalności biznesu. Analiza finansowa jasno charakteryzuje stan przedsiębiorstwa oraz jego rokowania na przyszłość. Interpretacja wyników finansowych wspomoże zarządcą w pozytywnym wyborze decyzji inwestycyjnych.

Produkt może być wykorzystywany zarówno do analizy porównawczej jak i do symulacji trendu spadków lub wzrostów oraz do prognozy symulacji

Charakterystyczną cechą analizy finansowej jest możliwość przeprowadzania jej w różnych warunkach stabilności biznesu przy określonej powtarzalności. Celem tego jest uzyskanie obecnego obrazu stanu przedsiębiorstwa, który przekłada się na lepszą predyspozycję do podejmowania trafnych decyzji dotyczących bieżących jak i przyszłych inwestycji. Symulacja opłacalności podjęcia danego przedsięwzięcia, przy założeniu przewidywanych wyników jest nieodłączną częścią pozyskiwania przewagi na tle konkurencji przy przeprowadzanych rozmowach i negocjacjach.

Wariant kalkulacyjny:

  • I etapem odpowiedniego przeprowadzenia samodzielnej analizy finansowej jest uzupełnienie danych dotyczące bilansu (aktywa i pasywa spółki). Wpisywane dane mogę być wartościami kwartalnymi lub rocznymi w zależności od rozpiętości okresu jaki chcemy zasymulować. Arkusz automatycznie zaprezentuje graficzną postać struktury bilansu
  • II etapem analizy jest uzupełnienie arkusza syntetycznymi danymi dotyczącymi zestawienia operacji finansowych przedsiębiorstwa. Zaprezentowana różnica między przychodami a kosztami obrazuje wynik finansowy jednostki niezbędny do wyliczenia poszczególnych wskaźników finansowych.
  • III etap jest przeznaczony na weryfikację otrzymanych wyników poszczególnych wskaźników finansowych. Niezależnie od rozpatrywanego wskaźnika finansowego, należy rozumieć znaczenie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, które zostały uwzględnione w jego konstrukcji. W tym celu została utworzona dodatkowa funkcja produktu mająca za zadanie przedstawienie znaczenia poszczególnych wskaźników wraz z interpretacją uzyskanego wyniku. Dodatkowo, należy dokładnie zapoznać się z istotą danej miary oraz rozumieć jakiego aspektu działalności przedsiębiorstwa ona dotyczy.

Wraz z arkuszem obliczeniowym dołączony jest szablon prezentacyjny Power Point, który jest kompatybilny z wprowadzanymi danymi.  Służy on do estetycznego ukazania otrzymanych wyliczeń w formie  multimedialnej prezentacji.

Należy pamiętać, że w celu prawidłowego działania arkusza kalkulacyjnego, należy włączyć opcje makra podczas uruchamiania programu. Jest to warunek konieczny do tworzenia modeli predykcyjnych